MUNKAVÉDELEM

Munkavédelem a hivatásom

Munkavédelem

Minden munkavállaló foglalkoztatása megkezdése előtt, után a foglalkozás egészségügyi orvos által előírt időközönként részt kell, vegyen munkaköri alkalmassági vizsgálaton.

Minden vállalkozásnak (1 fő bejelentett munkavállalótól), minden általa végzett tevékenység (ek) re kötelező elkészíttetnie a munkahelyi kockázatértékelést a tevékenység megkezdése előtt. A kockázatértékelést 3 évente újból el kell készíteni, valamint soron kívül, ha a tevékenységben, technológiában, munkaeszközökben, munkakörnyezeti tényezőkben (zaj, klíma, rezgés) változás következik be, valamint súlyos munkabaleset esetén.

Minden munkáltatónak szabályoznia kell az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi, szervezeti felépítését. Ennek legáttekinthetőbb és legjobban kezelhető formája a munkavédelmi szabályzat.

Minden munkahelyen (legyen az saját tulajdonú, vagy bérelt) kötelező a villamos hálózat kialakítása után, illetve az után 3 évente elvégeztetni az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot.

Minden munkahely minden munkavállalójának kötelező munkába lépése előtt, azt követően évente ismétlődő jelleggel, munkakör, technológia vagy munkahely megváltozásakor, új munkaeszköz (termelő gép, eszköz) üzembe helyezésekor munkavédelmi oktatáson részt vennie. Az oktatás tényét oktatási naplóban a tematika megjelölésével, a résztvevők aláírásával dokumentálni kell.

Veszélyes munkaeszköz beszerzése után kötelező a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése, illetve a munkaeszköz, technológia írásos üzembe helyezési dokumentációjának elkészítése, valamint az üzemelés során az előírt időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatok elvégzése.

Emelőgépek üzemeltetése (targoncák, daruk, futómacskák) esetén kötelező a beüzemelés előtti, az azt követő időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatok, szerkezeti, fővizsgálatok elvégzése, emelőgép napló, darukönyv vezetése.

Kézi targoncák (béka) esetében kötelező az időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálat elvégeztetése.

Minden munkahelyen kötelező elkészíteni az egyéni védőeszközök juttatási rendjének belső szabályozását.

Minden munkahelyen biztosítani kell elsősegélynyújtó munkavállalók jelenlétét, valamint munkahelyi elsősegély-felszerelés készenlétben tartását az elsősegélynyújtó hely kijelölésével.

Minden munkahelyen kötelező a munkavégzés során használt üzemeltett elektromos berendezéseket üzembe helyezni, legyen szó akár egy darab számítógépről, hajszárítóról, vagy egy komplett gyártósorról. Ez igaz akkor is, amikor ezeket a berendezéseket áttelepítik egy másik telephelyre.

Minden munkahelyen használatos vegyszereket kategorizálni kell. Biztonsági adatlapjaikkal rendelkezni kell. A vegyszerek fogyásait be kell jelenteni az illetékes hatóságoknak.

A baleset

Fogalma munkavédelmi szempontból: Mvt. 87. § 1/A. Baleset: az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált okoz.

Értelmezései

Egyszeri hatás
Egyszeri hatás: ha ismétlődő hatások összegződnek, az általában nem baleset, hanem foglalkozási megbetegedés
Külső hatás
Ha a sérült szervezete okozza, az nem baleset, hanem betegség
Sérült akaratától függetlenül
Öncsonkítás nem tartozik ide, de ha valaki megveri, az igen.
Sérülés, mérgezés okozása
Ha nem történik meg, akkor veszélyeztetésről beszélünk.

Munkabaleset fogalma

Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül. A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri. Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek (munkabalesetnek) az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt.

Súlyos munkabaleset fogalma

 • A sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított egy éven belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette), magzata vagy újszülöttje halálát, önálló életvezetését gátló maradandó károsodását;
 • Valamely érzékszerv (vagy érzékelő képesség) és a reprodukciós képesség elvesztését, illetve jelentős mértékű károsodását okozta;
 • Orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást;
 • Súlyos csonkulást, hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztését (továbbá ennél súlyosabb esetek);
 • Beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart okozott.
 • Teendő baleset esetén

  Ha Ön minden kötelezettségét teljesítette, reméljük, nem történik baleset. Ha mégis, az alábbi teendői vannak (a sérült ellátása után)

 • Ha felmerül a gyanú, hogy a sérült alkoholt fogyasztott, ittasság vizsgálat elvégzése. (nem kötelező, de az Ön érdeke, hogy elvégeztesse!)
 • A súlyos munkabalesetet a baleseti helyszín szerint illetékes felügyeletnek azonnal bejelenteni
 • A munkaképtelenséggel járó munkabalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálni, és az eredményt munkabaleseti jegyzőkönyvben rögzíteni.
 • Minden munkabalesetet és a foglalkozási megbetegedést - ideértve a fokozott expozíciós eseteket - be kell jelenteni, ki kell vizsgálni, és nyilvántartásba kell venni.

  A súlyos munkabaleset, valamint az olyan - munkaeszköz, illetve technológia által okozott - munkabaleset kivizsgálása, amely kettőnél több személy egyszerre (egy időben), azonos helyen történő sérülését vagy más egészségkárosodását okozta, munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül, csak Munkavédelmi szakember vizsgálhatja ki.

  A belesetek kiküszöbölésére Megelőzési stratégiát kell kidolgozni a munkafolyamatokra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására kiterjedő egységes és átfogó megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kialakítása.

  Megrendelés esetén vállalom a jogszabályi előírások szerinti teljes körű munkavédelmi szolgáltatást.

  Egyéni kérés szerint tűzvédelemmel, is tudok foglalkozni.

  Tisztelettel

  Kutasi László

  Kutasi László

  Munkavédelmi technikus

  :+36-20-913-8620

  :kutasi.laszlo.1979@gmail.com

  :1119 Budapest, Etele út 69. II/16.